Crkva i župni dvor

Ploče
Vremenski period
1995. natječaj
(I. nagrada)
1997. realizacija
Bruto površina
38000 m2
Status
u izgradnji
Opis projekta
Grad Ploče je 1996. raspisao javni anonimni natječaj za gradski centar.

Natječajnim radom obuhvaćeni su:
- crkva, pastoralni centar i župni dvor
- glavni gradski trg
- gradska vjećnica
- kazalište i multimedijski kulturni centar

Ploče, grad bez velike tradicije, formiran polovinom 20. stoljeća, je u tom trenutku bez osnovnih građevina društvene i javne namjene.
„Ploče, jedini grad u državi bez crkve."

Gradski centar planiran je uz uređenu obalu između hotela „Ploča" i robne kuće.
Budući je uz lokaciju postojala uređena obala-šetnica, logično se nametnula koncepcija trga otvorenog prema moru, a sa ostale tri strane glavna pročelja građevina.
Sa zapadne strane je glavno pročelje i ulaz u crkvu, te zvonik, sa sjeverne strane je kulturni centar i gradska vjećnica, dok postojeća građevina - robna kuća zatvara trg sa istočne strane.
Između crkve i pastoralnog centra formira se „piaceta" za manje skupove-ljetne priredbe.
Crkva je oblikovani prema tradicionalnim oblikovnim elementima bazilike, što sam smatrao primjerenim budući se radi o prvoj crkvi u gradu.
Ostali objekti su oblikovani jednostavnim kubusima koji odražavaju funkciju objekta, a korišteni su moderni materijali, beton, kamen i staklo.
U prizemlju svih objekata su javni sadržaji; poslovno-trgovački, dvorane, izložbeni prostori, agencije i sl.
Trg je dijelom zatvoren prema moru, kolonadom i trijemom.
U težištu trga je prostor predviđen za spomenik.

Kolni promet predviđen je sjevernim rubom obuhvata, a unutar prostora centra samo interventni promet. Promet u mirovanju rješen je dijelom u podzemnoj garaži a dijelom u rubnim zonama.
Prostor trga, obale i internih prometnica predviđen je prvenstveno za pješeke.

Građevine su visine:  Po+P+1-2 kata

Površine građevina:
- pastoralni centar sa crkvom       BRP  2.450 m2
- gradska vjećnica                        BRP  1.760 m2
- kulturni centar                           BRP  4.430 m2
- sklonište, garaža                       BRP  2.150 m2
- trg i interne ulice                              8.800 m2

- ukupna površina obuhvata:               38.000 m2

Odlukom žirija dodijeljene su dvije prve nagrade.
Ivanu Vuliću je (kao autoru jednog od dva najbolja rješenja) povjerena izrada projektne dokumentacije crkve, pastoralnog centra i župnog dvora.

Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Investitor
Župa Ploče