Župna crkva

Knin
Vremenski period
2009.
Bruto površina
5,000 m2
Status
natječajni rad
Opis projekta
Kompleks se sastoji od:
- ŽUPNA CRKVA GOSPE VELIKOGA HRVATSKOG KRSNOG ZAVJETA
- PASTORALNI CENTAR I SADRŽAJI APOSTOLSKOG DJELOVANJA
- FRANJEVAČKA KUĆA S BISKUPOVOM REZIDENCIJOM

Župna crkva Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta, Pastoralni centar i sadržaji apostolskog djelovanja, Franjevačka kuća projektirani su kao jedinstvena građevina podjeljena u sadržajne cijeline.
Okosnicu oblikovanja župne crkve predstavlja masivni perforirani zid.
Volumen masivnog zida u sebi smješta perforacije za indirektno zenitalno osvjetljenje, stubište za kor, ispovjedaonice i prolaz u izložbeni prostor..
Perforirani zid prema jugu raste i postaje zvonik s preslicom orijentiran na trg.
Zid je postavljen kao membrana koja dijeli dvije osnovne funkcionalne cijeline: župnu crkvu na jugu i prateće sadržaje na sjeveru.
Glavni ulaz u crkvu je sa trga s istočne strane, a prezbiterij i pjevalište su na zapadnojj strani
Prostor župne crkve bočno je omeđen je s jedne strane perforiranim, a s druge punim ovalnim zidom. 
Iznad ulaznog prostora je kor na koji se pristupa preko stuba uperforiranom zidu.
Ispod kora osim ulaza smješten je prostor zavjetne kapele. Kapela je povezana s glavnom lađom, ali ima i direktnan pristup sa trga. Koncipirana je tako da po potrebi može postati dio glavne lađe crkve.
Neposredno uz prezbiterij, na istaknutom mjestu smješteno je pjevalište.

Crkveni prostor je bez klasičnih prozora. Danje svijetlo je koncentrirano na prezbirerij, ulazni prostor i pjevalište. Indirekno svjetlo predviđa se sa krova uz rub ovalnog zida, te kroz perforirani masivni zid.

Jugozapadni ugao trga,  je i ujedno predprostor same crkve, a služi i kao „priprema“ ulaska u crkvu i  izlaska na trg.


Sjeverno od „zida“ su sve ostale sadržajne cijeline u prostornoj dispoziciji  volumena klaustralnog oblika, tj sadržaji su prostorno povezani oko zatvorenog dvorišta sa šetnicom oko vrta.  
U prizemlju građevine uz trg su smješteni: župni ured, trgovina crkvenih predmeta i literature, ulaz u Biskupovu rezidenciju, te višenamjensku dvoranu, koja zauzima sjeverno krilo.
U zapadnom krilu su kuhinja i blagovaonice.
Na katu su prema trgu orjentirani biskupova rezidencija, provincijalat, te župnik, dok su na zapadnoj strani kapelica za braću, arhiv, biblioteka, te prostor za slobodne aktivnosti.
Višenamjenska dvorana je većim dijelom dvoetažna te zauzima sjeverno krilo klaustra
Na drugom katu prema trgu su apartmani i dnevni boravak ispred kojih je natkrivena terasa
U suterenskom dijelu su smještene garaže, konoba, ostava,  gospodarski prostori i tehnički blok. Suteren ima dvorište sa sjeverne strane građevine sa svjetlarnikom. Dvorištu se pristupa preko planiranog deniveliranog kolnog pristupa sa Getaldićeve uluce.
Iz suterena preko stubišta i dizala omogućena je komunikacija sa svim etažama.
Sjeverno od građevine su predviđena igrališta za djecu i mlade.

Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.